Artikel 1 – Definities

Renovlies Wandenspecialist: Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid

Opdrachtgever: de wederpartij van Renovlies Wandenspecialist
Schriftelijk: schriftelijk of ‘per e-mail’

Artikel 2 – Werkingsfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
  iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de
  uitvoering daarvan, tussen Renovlies Wandenspecialist en Opdrachtgever, tenzij daarvan door Renovlies Wandenspecialist uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
  voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. De door Renovlies Wandenspecialist gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bedraagt 14 dagen na de datum van de offerte.
 2. De door Renovlies Wandenspecialist gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW (tenzij expliciet anders vermeld) en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoer-, verpakkings-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de leveren materialen. Het aanbod vermeld tevens het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vermoedelijke datum van oplevering, tenzij schriftelijk een vast tijdstip van oplevering wordt overeengekomen.
 4. Een samengestelde offerte verplicht Renovlies Wandenspecialist niet tot het verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Het aanbod vermeld de wijze van prijsvorming: aanneming, richtprijs of regie. Aanneming: bij aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht, behoudens meerwerk. Richtprijs: Renovlies Wandenspecialist doet een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. Regie: Renovlies Wandenspecialist doet een zo nauwkeurig mogelijke opgave van het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.
 6. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden als richtprijzen.
 7. Wanneer een prijs per strekkende meter is overeengekomen wordt het definitieve aantal strekkende meters na afloop van de werkzaamheden nagemeten. Het aantal strekkende meters wat vooraf in een offerte is genoemd is puur indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. De prijs per strekkende meter staat vast na het inmeten van de woning ter plaatse en is leidend.

Artikel 4 – Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening en retournering van de door Renovlies Wandenspecialist toegezonden offerte of een opdracht bevestiging per post of e-mail.

Artikel 5 – Verplichtingen Renovlies Wandenspecialist

 1. Renovlies Wandenspecialist zal het werk deugdelijk en conform de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 2. De werkzaamheden worden door Renovlies Wandenspecialist verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Renovlies Wandenspecialist neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Renovlies Wandenspecialist is niet gehouden om materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te gebruiken.

Artikel 6 – Prijsstijgingen

Renovlies Wandenspecialist is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven en/of de lonen en/of inkoopprijzen voor Renovlies Wandenspecialist aanmerkelijk zijn gestegen. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien prijsstijging plaats vindt binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever stelt Renovlies Wandenspecialist in de gelegenheid het overeengekomen werk te verrichten.
 2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Renovlies Wandenspecialist tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, zoals tekeningen.
 3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de wanden tijdig vlak saus- en/of behangklaar zijn opgeleverd zonder beton puisten, lijnen of andere oneffenheden in en op de wand.
 4. De Opdrachtgever draagt zorg voor aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water en toiletvoorziening komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Renovlies Wandenspecialist behoren zodanig geschieden dat Renovlies Wandenspecialist daarvan geen hinder of vertraging van ondervindt. Indien niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan dient de Opdrachtgever Renovlies Wandenspecialist daarvan tijdig in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Renovlies Wandenspecialist te vergoeden indien deze omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
 7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of
  gebreken veroorzaakt door:
  a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  b. onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking
  gestelde tekeningen of modellen;
  c. onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde
  constructies en werkwijzen
  d. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
  wordt verricht;
  e. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
  Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 8. Wij werken tot een maximale hoogte van 4 meter, daarboven moet de klant zorgen voor optimale klim materialen. Deze onkosten zijn altijd voor de klant zelf.
 9. In de woning is stromend water, toilet en elektra aanwezig.
 10. De woning is bereikbaar en leeg gedurende 8 werkdagen, de afwerking zal dus in 1 gang worden geklaard tenzij anders overeengekomen.
 11. Vloeren plakken wij nooit af, alleen tegen een meerprijs.
 12. Afval wordt nooit door Renovlies Wandenspecialist afgevoerd. Al het afval wordt in afvalzakken achtergelaten.
 13. Gratis voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Parkeerkosten worden 1 op 1 doorberekend.
 14. Wij werken het behang en schilderwerk nooit standaard tot de vloer af. Wij rekenen op een plint hoogte van minimaal 6 cm die de overgang afdekt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Meer- en minderwerk

 1. Meer- of minderwerk als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever toegezonden (bouw)tekeningen komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Als Renovlies Wandenspecialist de wanden niet goed behangklaar vinden, kunnen wij in overleg met de klant een meerwerk in rekening brengen om de wanden te herstellen zodat het behang aangebracht kan worden.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Indien Renovlies Wandenspecialist haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, (bedrijf) bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of door Renovlies Wandenspecialist bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Renovlies Wandenspecialist, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Renovlies Wandenspecialist alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Renovlies Wandenspecialist in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien de overmacht situatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 10 – Oplevering

1.Het werk is opgeleverd wanneer Renovlies Wandenspecialist aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en
zodra:

 1. 5 werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van
  Renovlies Wandenspecialist schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, of 8 dagen zijn verstreken nadat de verzenddatum van de eindafrekening als bedoeld in artikel 12
  de Opdrachtgever nalaat het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  b. wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk
  is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 11 – Zekerheid

 1. Renovlies Wandenspecialist kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.
 2. Renovlies Wandenspecialist kan ook na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Renovlies Wandenspecialist gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.
 3. Alle door Renovlies Wandenspecialist geleverde materialen zijn en blijven eigendom van Renovlies Wandenspecialist totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van alle met Renovlies Wandenspecialist gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Renovlies Wandenspecialist daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 6. Voor het geval dat Renovlies Wandenspecialist de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Renovlies Wandenspecialist of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Renovlies Wandenspecialist zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum, op een door Renovlies Wandenspecialist aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de factuur. De laatste termijnfactuur geldt als eindafrekening. In geval geen termijnbetalingen zijn overeengekomen geldt, behoudens voorschotfacturen, de eerste factuur als eindafrekening.
 3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Renovlies Wandenspecialist zendt na het verstrijken van een betalingstermijn als bedoeld in dit artikel 12 lid 1 en 2 één schriftelijke aanmaning, waarin hij de Opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en 2 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Renovlies Wandenspecialist is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling
  tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Renovlies Wandenspecialist hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Indien de Opdrachtgever met de betaling van een
  termijn als bedoeld in lid 2 in gebreke blijft, is Renovlies Wandenspecialist gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Renovlies Wandenspecialist op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 13 – Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen en/of ontwerpen, berusten uitsluitend bij Renovlies Wandenspecialist of diens toeleveranciers.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 – Garantie

 1. In geval tot de overeenkomst behoort het aanbrengen van renovliesbehang/glasvliesbehang garandeert Renovlies Wandenspecialist dat het behang op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.
 2. Eventuele garanties vervallen 6 maanden na de datum van oplevering als bedoeld in artikel 10.
 3. Renovlies Wandenspecialist garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 6 maanden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij Renovlies Wandenspecialist aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk of het gebrek is ontstaan door oorzaken die niet voor rekening en risico van Renovlies Wandenspecialist komen.
 4. Niet als gebreken zijn aan te merken:
  a. gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
  b. normale slijtage aan het geleverde werk.
  c. Gebreken als gevolg van oneffenheden of bolling in de wand/ondergrond.
  d. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
  e. andere van buitenaf komende oorzaak of invloed.
  f. Afwijkingen van geringe betekenis.
  g. (scheur)vorming op dilatatie en/of plaatnaden bij houtskeletbouw elementen.
  h. Wij geven geen garantie op HSB (prefab)-wanden, houtskeletbouw en andere gevelbeplatingen.

i. Renovliesbehang/glasvliesbehang is ondergrond volgend, deze soorten behang maken de wanden niet vlak.
j. Leidingen of overgangen die zichtbaar zijn nadat wij het werk hebben afgerond worden door ons niet kosten loos hersteld.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Renovlies Wandenspecialist is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Renovlies Wandenspecialist, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Renovlies Wandenspecialist beperkt tot het bedrag wat aan de Opdrachtgever is gefactureerd en in ieder geval nimmer hoger dan € 2.500,-.
 2. Renovlies Wandenspecialist is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als gevolg van gebreken in de prestatie.
 3. Renovlies Wandenspecialist is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, dan wel aanvullende schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Renovlies Wandenspecialist kwijt zich van zijn taak zoals van een onderneming zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Renovlies Wandenspecialist bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

Artikel 16 – Annulering

Bij annulering is de opdrachtgever de hieronder aangegeven vergoeding verschuldigd; 
Een vergoeding van 10% van de overeengekomen opdracht verschuldigd, indien de opdracht 14 dagen of langer voor aanvang wordt geannuleerd. 
Een vergoeding van 30% van de overeengekomen opdracht verschuldigd bij annulering tussen 14 dagen en 5 dagen voor aanvang opdracht.
Een vergoeding van 50% van de overeengekomen opdracht verschuldigd bij annulering van minder dan 5 dagen voor aanvang opdracht.

Artikel 17 – recht- en forumkeuze

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands Recht. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Verstuur bericht
06 18 67 81 92